เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[1317] อิตถินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่
ในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และ
อิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1318] อิตถินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?