เมนู

อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล


อนัญญตัญญัสสามีตินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[413] ธรรมที่ชื่อว่าอนัญญาตัญญัสสามีติ ชื่อว่า อนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ1
ธรรมที่ชื่อว่าอัญญะ ชื่อว่า อัญญินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ฯ ล ฯ1
อัญญินทริยมูล จบ
1. บาลีท่าน ฯ ล ฯ - เปยยาละข้อความตามลำดับมูละ มูลี.