เมนู

อินทริยยมกที่ ๑๐


ปัณณัตติวาระ


มาติกา


[๓๗๙] อินทรีย์ ๒๒ คือ :-

๑ จักขุนทรีย์ ๑๒ โสมนัสสินทรีย์
๒ โสตินทรีย์ ๑๓ โทมนัสสินทรีย์
๓ ฆานินทรีย์ ๑๔ อุเปกขินทรีย์
๔ ชิวหินทรีย์ ๑๕ สัทธินทรีย์
๕ กายินทรีย์ ๑๖ วิริยินทรีย์
๖ มนินทรีย์ ๑๗ สตินทรีย์
๗ อิตถินทรีย์ ๑๘ สมาธินทรีย์
๘ ปุริสินทรีย์ ๑๙ ปัญญินทรีย์
๙ ชีวิตินทรีย์ ๒๐ อนัญญาตัญณัสสามีตินทรีย์
๑๐ สุขินทรีย์ ๒๑ อัญญินทรีย์
๑๑ ทุกขินทรีย์ ๒๒ อัญญาตาวินทรีย์
มาติกา จบ