เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 5


ภาคที่ 1 ตอนที่ 2


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


อนุสยยมกที่ 7


ปริจเฉทวาระ


อนุสัย 7 คือ :-
1. กามราคานุสัย 5. วิจิกิจฉานุสัย
2. ปฏิฆานุสัย 6. ภวราคานุสัย
3. มานานุสัย 7. อวิชชานุสัย
4. ทิฏฐานุสัย