เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 5


ยมก ภาคที่ 1 ตอนที่ 1


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


มูลยมกที่ 1


อุทเทสวาระในกุสลบท


มูลนยะที่ 1


1. มูลยมกะ :-


ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่เป็นกุศล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด
ชื่อว่ากุศลมูล ใช่ไหม ?
ก็หรือว่าธรรมเหล่าใด ชื่อว่ากุศลมูล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้น
ทั้งหมดเป็นกุศล ใช่ไหม ?

2. เอกมูลยมกะ :-


ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่เป็นกุศล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้นทั้ง
หมด มีมูลเป็นอันเดียวกันกับกุศลมูล ใช่ไหม?