เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๕


ยมก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


มูลยมกที่ ๑


อุทเทสวาระในกุสลบท


มูลนยะที่ ๑


๑. มูลยมกะ :-


ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่เป็นกุศล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด
ชื่อว่ากุศลมูล ใช่ไหม ?
ก็หรือว่าธรรมเหล่าใด ชื่อว่ากุศลมูล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้น
ทั้งหมดเป็นกุศล ใช่ไหม ?

๒. เอกมูลยมกะ :-


ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่เป็นกุศล มีอยู่, ธรรมเหล่านั้นทั้ง
หมด มีมูลเป็นอันเดียวกันกับกุศลมูล ใช่ไหม?