เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 4


กถาวัตถุ1 ภาคที่ 1


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


มหาปัณณาสก์


มหาวรรค


ปุคคลกถา


นิคคหะ 8


อนุโลมปัญจกะ


[1] สกวาที ท่านหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ?
ปรวาที ถูกแล้ว.
1. คัมภีร์ที่ 5 บาลีเล่มที่ 37