เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 3


ธาตุกถา และ ปุคคลปัญญัติ


ธาตุกถา1


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


มาติกา


1. นยมาติกา 14 นัย


1] 1. สงฺคโห อสงฺคโห ธรรมที่สงเคราะห์ได้
ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้
2. สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้
ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ได้
3. สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้
ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้
4. สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้
ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ได้
5. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้
ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้
6. สมฺปโยโค วิปฺปโยโค ธรรมที่ประกอบได้
ธรรมที่ประกอบไม่ได้


บาลีเล่ม 36.