เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 2


วิภังค์ ภาคที่ 1


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


1. ขันธวิภังค์


สุตตันตภาชนีย์


[1]

ขันธ์ 5

คือ
1. รูปขันธ์
2. เวทนาขันธ์
3. สัญญาขันธ์
4. สงขารขันธ์
5. วิญญาณขันธ์

รูปขันธ์


[2] ในขันธ์ 5 นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน ?
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน
รูปภายในรูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต
รูปไกล รูปใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่ารูปขันธ์.