เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๒


วิภังค์ ภาคที่ ๑


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


๑. ขันธวิภังค์


สุตตันตภาชนีย์


[๑]

ขันธ์ ๕

คือ
๑. รูปขันธ์
๒. เวทนาขันธ์
๓. สัญญาขันธ์
๔. สงขารขันธ์
๕. วิญญาณขันธ์

รูปขันธ์


[๒] ในขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน ?
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน
รูปภายในรูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต
รูปไกล รูปใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่ารูปขันธ์.