เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคเล่มที่ 7 ภาคที่ 1ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นมาติกา


ว่าด้วย ปัญญาญาณ 73


1. ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว เป็นสุตมย-
ญาณ,
2. ปัญญาในการฟังธรรมแล้วสังวรไว้ เป็นสีลมยญาณ,
3. ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดี เป็นภาวนามยญาณ,
4. ปัญญาในการกำหนดปัจจัย เป็นธรรมฐิติญาณ,
5. ปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลาย ทั้งอดีต, อนาคต
และปัจจุบันแล้วกำหนดไว้ เป็นสัมมสนญาณ,