เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ 3 ภาคที่ 5ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นฉักกนิบาตชาดก

1

1. อาวาริยวรรค1. อาวาริยชาดกว่าด้วยการกระทำที่ไม่เจริญด้วยโภคะ[831] ข้าแต่มหาบพิตรผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่น
ดิน ขอมหาบพิตรอย่าทรงพิโรธเลย ข้าแต่
มหาบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชา
ผู้ไม่ทรงพิโรธตอบผู้ที่โกรธแล้ว ประชาชน
ของรัฐ ราษฎรบูชาแล้ว อาตมาภาพขอถวาย

1. บาลีเล่มที่ 27