เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นฉักกนิบาตชาดก๑. อาวาริยวรรค๑. อาวาริยชาดกว่าด้วยการกระทำที่ไม่เจริญด้วยโภคะ[๘๓๑] ข้าแต่มหาบพิตรผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่น
ดิน ขอมหาบพิตรอย่าทรงพิโรธเลย ข้าแต่
มหาบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชา
ผู้ไม่ทรงพิโรธตอบผู้ที่โกรธแล้ว ประชาชน
ของรัฐ ราษฎรบูชาแล้ว อาตมาภาพขอถวาย

๑. บาลีเล่มที่ ๒๗