เมนู

6. ติปัลลัตถมิคชาดกว่าด้วยเล่ห์กลลวงพราน[16] ดูก่อนน้องหญิง ฉันยังเนื้อหลานชายผู้มี 8 กีบ
นอนโดยอาการ 3 ท่า มีเล่ห์กุมารยาหลายอย่าง ดื่ม
กินน่าในเวลาเที่ยงดิน ไห้เล่าเรียนมายาของเนื้อดีแล้ว
โดยประการที่เนื้อหลานชายกลั้นลมทายใจได้ โดยช่อง
นาสิกข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับพื้นดิน ทำเล่ห์กลลวง
นายพรานด้วยอุบาย 6 ประการฉะนั้นแล.

จบติปัลลัตถมิคชาดกที่ 6

6. อรรถกถาติปัลลัตถมิคชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ใน พทริการาม นครโกสัมพี ทรงปรารภ
พระราหุลเถระ ผู้ใคร่ต่อการศึกษาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า
มิคํ ติปลฺลตฺถํ ดังนี้.
ความพิศดารว่า กาลครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปอาศัยเมือง
อาฬวีประทับอยู่ในอัคคาฬวเจดีย์ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ และภิกษุณี จำนวน
มาก ไปวิหารเพื่อฟังธรรม. ตอนกลางวัน มีการฟังธรรม ก็เมื่อกาลเวลา
ล่วงไป อุบาสิกาและภิกษุณีทั้งหลายไม่ไป. มีแต่พวกภิกษุและอุบาสกทั้งหลาย
ตั้งแต่นั้น จึงเกิดมีการฟังธรรมตอนกลางคืน ในเวลาเสร็จสิ้นการฟังธรรม