เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ 3 ภาคที่ 1ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอกนิบาตชาดก1. อปัณณกวรรค1. อปัณณกชาดกว่าด้วยการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ[1] คนพวกหนึ่งกล่าวฐานะอันหนึ่งว่าไม่ได้ นัก
เดาทั้งหลาย กล่าวฐานะอันนั้นว่า เป็นที่สอง คนมี
ปัญญารู้ฐานะและมิใช่ฐานะนั้นแล้ว ควรถือเอาฐานะ
ที่ไม่ผิดไว้.

จบอปัณณกชาดกที่ 1