เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย เถรีคาถา


เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๔


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


เถรีคาถา เอกนิบาต


ว่าด้วยคาถาต่าง ๆ ในเอกนิบาต


๑. อัญญตราเถรีคาถา


[๔๐๒] ได้ยินว่า ภิกษุณีเถรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อได้ภาษิตคาถาไว้
อย่างนี้ว่า :-
ดูก่อนพระเถรี ท่านจงเอาท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่ม
แล้วพักผ่อนให้สบายเถิด เพราะราคะของท่านสงบ
แล้ว เหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อ.

จบอัญญตราเถรีคาถา
๑. บาลีเล่มที่ ๒๖