เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย เปตวัตถุเล่มที่ 2 ภาคที่ 1ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น1. เขตตูปมาเปตวัตถุว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ความว่า
[86] พระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนา ทายก
ทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนา ไทยธรรมเปรียบด้วย
พืช ผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคไทยธรรมของ
ทายกแก่ปฏิคคาหก พืชนาและการหว่านพืชนั้น
ย่อมให้เกิดผลแก่เปรตทั้งหลายและทายก เปรต
ทั้งหลายย่อมบริโภคผลนั้น ทายกย่อมเจริญด้วย
บุญ ทายกทำกุศลในโลกนี้แล้ว อุทิศให้เปรต
ทั้งหลาย ครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์.
จบ เขตตูปมาวัตถุที่ 1