เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ


เล่มที่ 1


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสรณคมน์ในขุททกปาฐะ


ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัย


[1] ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ข้าพเจ้าถึง
พระธรรมเป็นสรณะ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ.
แม้ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
แม้ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้งที่
2 ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ.
แม้ครั้งที่3 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
แม้ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้ง
ที่ 2 ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ.

จบสรณคมน์