เมนู

พระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคเล่มที่ 5 ภาคที่ 2


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอินทริยสังยุสุทธิกวรรคที่ 11. สุทธิกสูตรว่าด้วยอินทรีย์ 5[843] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระ-
พุทธพจน์นี้ ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ 5 ประการนี้ 5 ประการเป็นไฉน
คือ สัทธินทรีย์ 1 วิริยินทรีย์ 1 สตินทรีย์ 1 สมาธินทรีย์ 1 ปัญญินทรีย์ 1
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ 5 ประการนี้แล.
จบสุทธิกสูตรที่ 1