เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

เถราปทานปาฬิ

(ทุติโย ภาโค)

43. สกิํสมฺมชฺชกวคฺโค

1. สกิํสมฺมชฺชกตฺเถรอปทานํ

[1]

‘‘วิปสฺสิโน ภควโต, ปาฏลิํ โพธิมุตฺตมํ;

ทิสฺวาว ตํ ปาทปคฺคํ, ตตฺถ จิตฺตํ ปสาทยิํฯ

[2]

‘‘สมฺมชฺชนิํ คเหตฺวาน, โพธิํ สมฺมชฺชิ ตาวเท;

สมฺมชฺชิตฺวาน ตํ โพธิํ, อวนฺทิํ ปาฏลิํ อหํฯ

[3]

‘‘ตตฺถ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา, สิเร กตฺวาน อญฺชลิํ;

นมสฺสมาโน ตํ โพธิํ, คญฺฉิํ ปฏิกุฏิํ อหํฯ

[4]

‘‘ตาทิมคฺเคน คจฺฉามิ, สรนฺโต โพธิมุตฺตมํ;

อชคโร มํ ปีเฬสิ, โฆรรูโป มหพฺพโลฯ

[5]

‘‘อาสนฺเน เม กตํ กมฺมํ, ผเลน โตสยี มมํ;

กเฬวรํ เม คิลติ, เทวโลเก รมามหํฯ

[6]

‘‘อนาวิลํ มม จิตฺตํ, วิสุทฺธํ ปณฺฑรํ สทา;

โสกสลฺลํ น ชานามิ, จิตฺตสนฺตาปนํ มมฯ

[7]

‘‘กุฏฺฐํ คณฺโฑ กิลาโส จ, อปมาโร วิตจฺฉิกา;

ททฺทุ กณฺฑุ จ เม นตฺถิ, ผลํ สมฺมชฺชนายิทํ [สมฺมชฺชเน อิทํ (สี.)]

[8]