เมนู

พระวินัยปิฎก


เล่ม 8


ปริวาร


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


มหาวิภังค์ 16 มหาวาร


กัตถปัญญัติวาร ที่ 1


[1] พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ณ ที่ไหน ทรงปรารภใคร
เพราะเรื่องอะไร ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุ-
ปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ
เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ บรรดาปาติโมกขุทเทศ 5 ปาราชิกสิกขาบท
ที่ 1 นั้น จัดเข้าในอุเทศไหน นับเนื่องในอุเทศไหน มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่
เท่าไร บรรดาวิบัติ 4 เป็นวิบัติอย่างไหน บรรดาอาบัติ 7 กอง เป็นอาบัติ
กองไหน บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ 6 อย่าง เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานเท่าไร
บรรดาอธิกรณ์ 4 เป็นอธิกรณ์อย่างไหน บรรดาสมถะ 7 ย่อมระงับด้วยสมถะ
เท่าไร ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไรเป็นวินัย ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1
นั้น อะไรเป็นอภิวินัย ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์
ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์ อะไรเป็นวิบัติ อะไร