เมนู

พระอภิธรรมปิฎก
เล่ม 10
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 4
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
สารัมมณทุกะ
ปฏิจจวาร
[1] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
คือ ขันธ์ 3 อาศัยขันธ์ 1 ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ 2 ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
คือ ขันธ์ 3 และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ 1 ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
ขันธ์ 2 ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
คือ มหาภูตรูป 1 ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เกิดขึ้น