เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

เถรคาถาปาฬิ

นิทานคาถา

สีหานํว นทนฺตานํ, ทาฐีนํ คิริคพฺภเร;

สุณาถ ภาวิตตฺตานํ, คาถา อตฺถูปนายิกา [อตฺตูปนายิกา (สี. ก.)]

ยถานามา ยถาโคตฺตา, ยถาธมฺมวิหาริโน;

ยถาธิมุตฺตา สปฺปญฺญา, วิหริํสุ อตนฺทิตาฯ

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสิตฺวา, ผุสิตฺวา อจฺจุตํ ปทํ;

กตนฺตํ ปจฺจเวกฺขนฺตา, อิมมตฺถมภาสิสุํฯ

1. เอกกนิปาโต

1. ปฐมวคฺโค

1. สุภูติตฺเถรคาถา

[1]

‘‘ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา, วสฺส เทว ยถาสุขํ;

จิตฺตํ เม สุสมาหิตํ วิมุตฺตํ, อาตาปี วิหรามิ วสฺส เทวา’’ติฯ

อิตฺถํ สุทํ [อิตฺถํ สุมํ (ก. อฏฺฐ.)] อายสฺมา สุภูติตฺเถโร คาถํ อภาสิตฺถาติฯ