เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

เปตวตฺถุปาฬิ

1. อุรควคฺโค

1. เขตฺตูปมเปตวตฺถุ

[1]

‘‘เขตฺตูปมา อรหนฺโต, ทายกา กสฺสกูปมา;

พีชูปมํ เทยฺยธมฺมํ, เอตฺโต นิพฺพตฺตเต ผลํฯ

[2]

‘‘เอตํ พีชํ กสิ เขตฺตํ, เปตานํ ทายกสฺส จ;

ตํ เปตา ปริภุญฺชนฺติ, ทาตา ปุญฺเญน วฑฺฒติฯ

[3]

‘‘อิเธว กุสลํ กตฺวา, เปเต จ ปฏิปูชิย;

สคฺคญฺจ กมติ [คมติ (ก.)] ฏฺฐานํ, กมฺมํ กตฺวาน ภทฺทก’’นฺติฯ

เขตฺตูปมเปตวตฺถุ ปฐมํฯ

2. สูกรมุขเปตวตฺถุ

[4]

‘‘กาโย เต สพฺพโสวณฺโณ, สพฺพา โอภาสเต ทิสา;

มุขํ เต สูกรสฺเสว, กิํ กมฺมมกรี ปุเร’’ [มกรา ปุเร (ก.)]

[5]

‘‘กาเยน สญฺญโต อาสิํ, วาจายาสิมสญฺญโต;

เตน เมตาทิโส วณฺโณ, ยถา ปสฺสสิ นารทฯ

[6]