เมนู

พระสุตตันตปิฎก
เล่ม 19
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
เอกกนิบาตชาดก
1. อปัณณกวรรค
1. อปัณณกชาดก
ว่าด้วยการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ
[1] คนพวกหนึ่งกล่าวฐานะอันหนึ่งว่า ไม่ผิด นักเดาทั้งหลายกล่าวฐานะอัน
นั้นว่า เป็นที่สอง คนมีปัญญารู้ฐานะและมิใช่ฐานะนั้นแล้ว ควรถือ
เอาฐานะที่ไม่ผิดไว้.
จบ อปัณณกชาดกที่ 1.
2. วัณณุปถชาดก
ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน
[2] ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้าน ขุดภาคพื้นที่ทางทราย ได้พบน้ำในทางนั้น
ณ ที่ราบ ฉันใด มุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลัง เป็นผู้ไม่
เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ ฉันนั้น.
จบ วัณณุปถชาดกที่ 2.