เมนู

*เล่มที่ 47 หน้า 1

สมฺโมหวิโนทนี นาม วิภงฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อารมฺภกถา
จตุสจฺจทโส นาโถ จตุธา ธมฺมสงฺคณึ
ปกาสยิตฺว สมฺพุทฺโธ ตสฺเสว สมนนฺตรํ
อุเปโต พุทฺธธมฺเมหิ อฏฺฐารสหิ นายโก
อฏฺฐารสนฺน ขนฺธาทิ- วิภงฺคานํ วเสน ยํ
วิภงฺคํ เทสยี สตฺถา ตสฺส สํวณฺณนากฺกโม
อิทานิ ยสฺมา สมฺปตฺโต ตสฺมา ตสฺสตฺถวณฺณนํ
กริสฺสามิ วิคาหิตฺวา โปราณฏฺฐกถานยํ
สทฺธมฺเม คารวํ กตฺวา ตํ สุณาถ สมาหิตาติ ฯ
ปญฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺ ขนฺโธวิญฺญาณกฺขนฺโธติ อิทํ วิภงฺคปกรณสฺส อาทิภูเต
ขนฺธวิภงฺเค สุตฺตนฺตภาชนียํ นาม ฯ
ตตฺถ ปญฺจาติ คณนปริจฺเฉโท เตน น ตโต เหฏฺฐา
น อุทฺธนฺติ ทสฺเสติ ฯ ขนฺธาติ ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสนํ ฯ ตตฺรายํ
ขนฺธสทฺโท สมฺพหุเลสุ ฐาเนสุ นิปตติ (1) ราสิมฺหิ คุเณ ปณฺณตฺติยํ
รุฬฺหิยนฺติ ฯ เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหาสมุทเท น สุกรํ อุทกสฺส
# 1. ม. ทิสฺสติ ฯ