เมนู

เล่มที่ 46 หน้า 1

อฏฺฐสาลินี นาม อภิธมฺมฏฺฐกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อารมฺภกถา (1)
กรุณา วิย สตฺเตสุ ปญฺญา ยสฺส มเหสิโน
เญยฺยธมฺเมสุ สพฺเพสุ ปวตฺติตฺถ ยถารุจึ ฯ
ทยาย ตาย สตฺเตสุ สมุสฺสาหิตมานโส
ปาฏิเหราวสานมฺหิ วสนฺโต ติทสาลเย ฯ
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ปณฺฑุกมฺพลนามเก
สิลาสเน สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว ยุคนฺธเร ฯ
จกฺกวาฬสหสฺเสหิ ทสหาคมฺม สพฺพโส
สนฺนิสินฺเนน เทวานํ คเณน ปริวาริโต ฯ
มาตรํ ปมุขํ กตฺวา ตสฺสา ปญฺญาย เตชสา
อภิธมฺมกถามคฺคํ เทวานํ สมฺปวตฺตยิ ฯ
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต
สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลึ ฯ
นิปจฺจการสฺเสตสฺส กตสฺส รตนตฺตเย
อานุภาเวน โสเสตฺวา อนฺตราเย อเสสโต ฯ
# 1. ม. คนฺถารมฺภกถา ฯ