เมนู

*เล่มที่ 45 หน้า 1
ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
จริยาปิฏกฏฺฐกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
จริยา สพฺพโลกสฺส หิตา ยสฺส มเหสิโน
อจินฺเตยฺยานุภาวํ ตํ วนฺเท โลกคฺคนายกํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นียนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสํฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
อิมสฺมึ ภทฺทกปฺปสฺมึ สมฺภตา ยา สุทุกฺกรา
อุกฺกํสปารมิปฺปตฺตา ทานปารมิตาทโย ฯ
ตาสํ สมฺโพธิจริยานํ อานุภาววิภาวนํ
สกฺเกสุ นิโคฺรธาราเม วสนฺเตน มเหสินา ฯ
ยํ ธมฺมเสนาปติโน สพฺพสาวกเกตุโน
โลกนาเถน จริยา- ปิฏกํ นาม เทสิตํ ฯ
ยํ ขุทฺทกนิกายสฺมึ สงฺคายึสุ มเหสโย
ธมฺมสงฺคาหกา สตฺถุ เหตุสมฺปตฺติทีปนํ ฯ