เมนู

เล่มที่ 44 หน้า 1

มธุรตฺถวิลาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
พุทฺธวํสวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
อนนฺตญาณํ กรุณาลยํ ลยํ
มลสฺส พุทฺธํ สุสมาหิตํ หิตํ
นมามิ ธมฺมํ ภวสํวรํ วรํ
คุณากรญฺเจว นิรงฺคณํ คณํ ฯ
ปญฺญาย เสฏฺโฐ ชินสาวกานํ
ยํ ธมฺมเสนาปติ ธมฺมราชํ
อปุจฺฉิ สตฺถารมปารปารคุํ
นิรงฺคณํ ญาติคณสฺส มชฺเฌ ฯ
สุพุทฺธวํเสนิธ พุทฺธวํโส
วิสุทฺธวํเสน วินายเกน
หตาวกาเสน ปกาสิโต โย
สมาธิวาเสน ตถาคเตน ฯ
ยาวชฺชกาลา อวินาสยนฺตา
ปาฬิกฺกมญฺเจว จ ปาฬิยตฺถํ
ตถานุสนฺธึ สุคตสฺส ปุตฺตา
ยถาสุตํเยว สมาหรึสุ ฯ