เมนู

เล่มที่ 43 หน้า 1

วิสุทฺธชนวิลาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อปทานวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เถราปทานวณฺณนา
สีหาสนิยวคฺควณฺณนา
สีหาสนทายกตฺเถราปทานวณฺณนา
นิพฺพุเต โลกนาถมฺหีติอาทิกํ อายสฺมโต สีหาสน-
ทายกตฺเถรสฺส อปทานํ ฯ
อยมฺปิ ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว
วิวฏฺฏูปนิสฺสยานิ (1) ปุญฺญานิ อุปจินนฺโต สิทฺธตฺถสฺส ภควโต
กาเล วิภวสมฺปนฺเน สทฺธาสมฺปนฺเน เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺโต
ธรมาเน ภควติ เทวโลเก วสิตฺวา นิพฺพุเต ภควติ อุปฺปนฺนตฺตา
วิญฺญุตํ ปตฺโต ภควโต สารีริกเจติยํ ทิสฺวา อโห เม
อลาภา ภควโต ธรมาเน กาเล อสมฺปตฺโตติ จินฺเตตฺวา เจติเย
จิตฺตํ ปสาเทตฺวา โสมนสฺสชาโต สพฺพรตนมยํ เทวตานิมฺมิตสทิสํ
ธมฺมาสเน สีหาสนํ กาเรตฺวา ชีวมานกพุทฺธสฺส วิย ปูเชสิ ฯ
ตสฺสุปริ เคหมฺปิ ทิพฺพวิมานมิว กาเรสิ ปาทฏฺฐปนปาทปีฐมฺปิ
# 1. ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ