เมนู

เล่มที่ 42 หน้า 1
วิสุทฺธชนวิลาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อปทานวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
วนฺทิตฺวา สิรสา เสฏฺฐํ พุทฺธมปฺปฏิปุคฺคลํ
เญยฺยสาครมุตฺติณฺณํ ติณฺณํ สํสารสาครํ ฯ(1)
ตเถว ปรมํ สนฺตํ คมฺภีรํ ทุทฺทสํ อณุํ
ภวาภวกรํ สุทฺธํ ธมฺมํ สมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
ตเถว อนฆํ สงฺฆํ อสงฺคํ สงฺฆมุตฺตมํ
อุตฺตมํ ทกฺขิเณยฺยานํ สนฺตินฺทฺริยมนาสวํ ฯ
กเตน ตสฺส เอตสฺส ปณาเมน วิเสสโต
รตนตฺตเย วิเสเสน วิเสสสฺสาทเรน เม ฯ
เถเรหิ ธีรธีเรหิ(2) อาคมญฺญูหิ วิญฺญุภิ
อปทานฏฺฐกถา ภนฺเต กาตพฺพาติ วิเสสโต ฯ
ปุนปฺปุนาทเรเนว ยาจิโตหํ ยสสฺสิภิ
ตสฺมาหํ สาปทานสฺส อปทานสฺสเสสโต ฯ
วิเสสนยทีปสฺส ทีปิสฺสํ ปิฏกตฺตเย
ยถา ปาฬินเยเนว อตฺถสํวณฺณนํ สุภํ ฯ
# 1 สี. ยุ. ติณฺณสํสารสาครํ ฯ
# 2 สี. ธีราติวีรธีเรหิ ยุ. เถเรหิ ฐิรวีเรหิ ฯ