เมนู

*เล่มที่ 40 หน้า 1

สทฺธมฺมปฺปกาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
โย สพฺพโลกาติคสพฺพโสภา
ยุตฺเตหิ สพฺเพหิ คุเณหิ ยุตฺโต
โทเสหิ สพฺเพหิ สวาสเนหิ
มุตฺโต วิมุตฺตึ ปรมํว (1) ทาตา ฯ
นิจฺจํ ทยาจนฺทนสีตจิตฺโต
ปญฺญารวิโชติตสพฺพเนยฺโย
สพฺเพสุ ภูเตสุ ตมคฺคภูตํ
ภูตตฺถนาถํ สิรสา นมิตฺวา ฯ
โย สพฺพภูเตสุ (2) มุนีว อคฺโค
อนนฺตสงฺเขสุ ชินตฺตเชสุ (3)
อหูทยาญาณคุเณหิ สตฺถุ-
สีลานุการี ชนตาหิเตสุ ฯ
ตํ สาริปุตฺตํ มุนิราชปุตฺตํ
เถรํ ถิราเนกคุณาภิรามํ
# 1 ม. ปรมญฺจ ฯ 2 สี. สพฺพสตฺเตสุ ฯ 3 สี. ชินตฺรเชสุ ฯ