เมนู

*เล่มที่ 39 หน้า 1

สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
นิทฺเทสวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหานิทฺเทสวณฺณนา
อฏฺฐกวคฺควณฺณนา

ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา
ทสเม ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทเส กถํ ทสฺสีติ อิมสฺส สุตฺตสฺส
อิโต ปเรสญฺจ ปญฺจนฺนํ กลหวิวาทจูฬวิยูหมหาวิยู(1)หตุวฏกอตฺต-
ทณฺฑสุตฺตานํ สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตวณฺณนายํ วุตฺตนเยเนว
สามญฺญโต อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ วิเสสโต ปน ยเถว ตสฺมึ
มหาสมเย ราคจริตเทวตานํ สปฺปายวเสน ธมฺมํ เทเสตุํ นิมฺมิต-
พุทฺธํ (2) อตฺตานํ ปุจฺฉาเปตฺวา สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตนฺตมภาสิ (3)
เอวํ ตสฺมึเยว มหาสมเย กึ นุ โข ปุรา สรีรเภทา
กตฺตพฺพนฺติ อุปฺปนฺนจิตฺตานํ เทวตานํ จิตฺตํ ญตฺวา ตาสํ
อนุคฺคหตฺถํ อฑฺฒเตฬสภิกฺขุสตปริวารํ นิมฺมิตพุทฺธํ อากาเสน
อาเนตฺวา เตน อตฺตานํ ปุจฺฉาเปตฺวา อิมํ สุตฺตมภาสิ ฯ
กถํ พุทฺธา นาม มหนฺตา เอเต สตฺตวิเสสา สยํ (4)
# 1. ม. ...จูฬพฺยูหมหาพฺยูห... ฯ เอวมุปริปิ ฯ 2.ม. นิมฺมิตพุทฺเธน ฯ
# 3. ม. ขุ. สุ. 25/331/395 ฯ 4. ม. ยํ ฯ