เมนู

*เล่มที่ 38 ํ หน้า 1

สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
นิทฺเทสวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อารมฺภกถา
อวิชฺชาลงฺคึ ฆาเตนฺโต นนฺทิราคญฺจ มูลโต
ภาเวนฺตฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ ผุสิ โย อมตํ ปทํ ฯ
ปาปุณิตฺวา ชิโน โพธึ มิคทายํ วิคาหิย
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตฺวา เถรํ โกณฺฑญฺญมาทิโต ฯ
อฏฺฐารสนฺนํ โกฏีนํ โพเธสิ ตามเห (๑) ตหึ
วนฺเทหํ สิรสา ตญฺจ สพฺพสตฺตานมุตฺตมํ ฯ
ตถา ธมฺมุตฺตมญฺเจว สงฺฆญฺจาปิ อนุตฺตรํ
สงฺขิตฺเตน หิ ยํ (๒) วุตฺตํ ธมฺมจกฺกํ วิภาคโส ฯ
สาริปุตฺโต มหาปญฺโญ สตฺถุกปฺโป ชินตฺรโช
ธมฺมจกฺกํ วิภาเชตฺวา มหานิทฺเทสมพฺรวิ
ปาโฐ วิสิฏฺโฐ นิทฺเทโส ตํ นาม วิเสสิโต จ ฯ
# ๑. ม. ตาวเท ฯ ๒. ม.โย ฯ