เมนู

*เล่มที่ 37 หน้า 1

มหานิปาตวณฺณนา

ภูริทตฺตชาตกํ
ยงฺกิญฺจิ รตนมตฺถีติ อิทํ สตฺถา สาวตฺถิยํ อุปนิสฺสาย
เชตวเน วิหรนฺโต อุโปสถิเก อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ ฯ
เต กิร อุโปสถทิวเส ปาโตว อุโปสถํ อธิฏฺฐาย ทานํ
ทตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวนํ คนฺตฺวา
ธมฺมสฺสวนเวลาย เอกมนฺตํ นิสีทึสุ ฯ ตทา ปน(1) สตฺถา
ธมฺมสภํ อาคนฺตฺวา อลงฺกตพุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆํ
โอโลเกตฺวา(2) ภิกฺขุอาทีสุ ปน เย อารพฺภ ธมฺมกถา สมุฏฺฐาติ
เตหิ สทฺธึ ตถาคตา สลฺลปนฺติ ตสฺมา อชฺช อุปาสเก อารพฺภ
ปุพฺพจริยปฏิสํยุตฺตา ธมฺมกถา สมุฏฺฐหิสฺสตีติ ญตฺวา อุปาสเกหิ
สทฺธึ สลฺลปนฺโต อุโปสถิกตฺถ อุปาสกาติ(3) ปุจฺฉิตฺวา อาม
ภนฺเตติ วุตฺเต สาธุ อุปาสกา กลฺยาณํ โว กตํ[4] อนจฺฉริยํ
โข ปเนตํ ยํ ตุมฺเห มาทิสํ พุทฺธํ โอวาททายกํ [5] ลภนฺตา
อุโปสถํ กเรยฺยาถ โปราณกปณฺฑิตา อนาจริยกาปี มหนฺตํ
ยสํ ปหาย อุโปสถํ กรึสุเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
ยาจิโต อตีตํ อาหริ
# 1. ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ 2. สี. โอโลเกสิ ฯ
# 3. ม. อุปาสเกติ ฯ 4. ม. เอตฺถนฺตเร อปิจสทฺโท อตฺถิ ฯ
# 5. ม. เอตฺถนฺตเร อาจริยนฺติ ทิสฺสติ ฯ