เมนู

*เล่มที่ 36 หน้า 1

มหานิปาตวณณนา

เตมิยชาตกํ (1)
มา ปณฺฑิจฺจยํ วิภาวยาติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาภิเนกฺขมฺมปารมึ อารพฺภ กเถสิ ฯ
เอกทิวสํ หิ ภิกฺขู ธมฺมสภายํ สนฺนิสินฺนา ภควโต
มหาภิเนกฺขมฺมปารมึ วณฺณยนฺตา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา ทิพฺพโสเตน
ตํ สุตฺวา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา ธมฺมสภายํ อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว มม ปูริตปารมิสฺส รชฺชํ
ฉทฺเทตฺวา มหาภินิกฺขมนํ นาม อจฺฉริยํ อหํ หิ ปุพฺเพ
อปริปกฺเก ญาเณ ปารมิโย ปูเรนฺโตปิ รชฺชํ ฉทฺเทตฺวา
มหาภินิกฺขมนํ นิกฺขนฺโตเยวาติ วตฺวา ตุณฺหี อโหสิ เตหิ
ยาจิโต อตีตํ อาหริ ฯ
อตีเต ภิกฺขเว พาราณสิยํ กาสิกราชา นาม ธมฺเมน
สเมน รชฺชํ กาเรสิ ฯ ตสฺส โสฬสสหสฺสา นาฏกิตฺถิโย อเหสุํ ฯ
ตาสุ เอกาปิ ปุตฺตํ วา ธีตรํ วา น ลภติ ฯ ตทา นาครา
อมฺหากํ รญฺโญ วํสานุรกฺขิโต (2) เอโก ปุตฺโตปิ นตฺถีติ
กุสราชชาตเก อาคตนเยเนว ราชงฺคเณ สนฺนิปติตฺวา ราชานํ
เทว ปุตฺตํ ปตฺเถถาติ อาหํสุ ฯ ตํ สุตฺวา ราชา ตสฺมึ ขเณ
# 1. สี. ม. ยุ. มูคปกฺขชาตกํ ฯ 2. ม. ยุ. วํสานุรกฺขโก ฯ