เมนู

เล่มที่ 33 หน้า 1

เอกาทสนิปาตวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

มาตุโปสกชาตกํ
ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสนาติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มาตุโปสกภิกฺขุํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ สามชาตกวตฺถุสทิสเมว ฯ สตฺถา
ปน ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา มา ภิกฺขเว เอตํ ภิกฺขุํ อุชฺฌายิตฺถ
โปราณกปณฺฑิตา ติรจฺฉานโยนิยํ นิพฺพตฺตาปิ มาตรา วิยุตฺตา
สตฺตาหํ นิราหารตาย สุสฺสมานา ราชารหํ โภชนํ ลภิตฺวาปิ
มาตรา วินา น ภุญฺชิสฺสามาติ มาตรํ ทิสฺวาว โคจรํ คณฺหึสูติ
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตํ อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเต ตทา
โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส หตฺถิโยนิยํ นิพฺพตฺติตฺวา สพฺพเสโต
อโหสิ อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ลกฺขณสมฺปนฺโน (1) อนุวุฑฺฒิกโร
#1. ม. ลกฺขณสปฺนฺโนติ นตฺถิ ฯ