เมนู

*เล่มที่ 32 หน้า 1

ฉกฺกนิปาตชาตกฏฺฐกถา
อาวาริยวคฺควณฺณนา

อาวาริยชาตกํ
มาสุ กุชฺฌ ภูมิปตีติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอกํ ติตฺถนาวิกํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส กิร พาโล อโหสิ อญฺญาโณ เนว โส พุทฺธาทีนํ
รตนานํ น อญฺเญสญฺจ ปุคฺคลานํ คุณํ ชานาติ จณฺโฑ
ผรุโส สาหสิโก ฯ อเถโก ชานปโท ภิกฺขุ พุทฺธุปฏฺฐานํ
กริสฺสามีติ อาคจฺฉนฺโต สายํ อจิรวตีติตฺถํ ปตฺวา ตํ เอวมาห
อุปาสก ปรตีรํ คมิสฺสามิ นาวํ เม เทหีติ ฯ ภนฺเต อิทานิ
อกาโล เอกสฺมึ ฐาเน อิธ วสสฺสูติ ฯ อุปาสก อิธ กุหึ
วสิสฺสามิ มํ คณฺหิตฺวา คจฺฉาหีติ ฯ โส กุชฺฌิตฺวา เอหิ
เรธ สมณ วหามีติ วตฺวา เถรํ นาวํ อาโรเปตฺวา อุชุกํ
อคนฺตฺวา เหฏฺฐา นาวํ เนตฺวา อุลฺโลลํ กตฺวา ตสฺส ปตฺตจีวรํ
เตเมตฺวา กิลเมตฺวา ตีรํ ปตฺวา อนฺธการเวลายํ อุยฺโยเชสิ ฯ
อถ โส วิหารํ คนฺตฺวา ตํ ทิวสํ พุทฺธุปฏฺฐานสฺส โอกาสํ
อลภิตฺวา ปุนทิวเส สตฺถารํ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ
นิสีทิตฺวา สตฺถารา กตปฏิสนฺถาโร กทา อาคโตสีติ วุตฺเต
หิยฺโย ภนฺเตติ อถ กสฺมา อชฺช พุทฺธุปฏฺฐานํ อาคโตสีติ วุตฺเต