เมนู

*เล่มที่ 30 หน้า 1

ทุกนิปาตวณฺณนา
ทฬฺหวคฺควณฺณนา

ราโชวาทชาตกํ ฯ
ทฬฺหํ ทฬฺหสฺส ขิปตีติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ราโชวาทํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส เตสกุณชาตเก(1) อาวิภวิสฺสติ ฯ เอกสฺมึ ปน ทิวเส
โกสลราชา เอกํ อคติคตํ ทุพฺพินิจฺฉยํ อฏฺฏํ (2) วินิจฺฉินิตฺวา
ภุตฺตปาตราโส อลฺลหตฺโถ ว อลงฺกตรถํ อภิรุยฺห สตฺถุ สนฺติกํ
คนฺตฺวา ผุลฺลปทุมสสฺสิริเกสุ ปาเทสุ นิปติตฺวา สตฺถารํ
วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ ฯ อถ นํ สตฺถา เอตทโวจ หนฺท
กุโต นุ ตฺวํ มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสสฺสาติ ฯ ภนฺเต
อชฺช เอกํ อคติคตํ ทุพฺพินิจฺฉยํ อฏฺฏํ วินิจฺฉินนฺโต โอกาสํ
อลภิตฺวา อิทานิ ตํ วิจาเรตฺวา (3) ภุญฺชิตฺวา อลฺลหตฺโถ ว
ตุมฺหากํ อุปฏฺฐานํ อาคโตมฺหีติ ฯ สตฺถา มหาราช ธมฺเมน
สเมน อฏฺฏวินิจฺฉยํ นาม กุสลํ สคฺคมคฺโค เอว (4) อนจฺฉริยํ
โข ปเนตํ ยํ ตุมฺเห มาทิสสฺส สพฺพญฺญุสฺส สนฺติกา โอวาทํ
ลภมานา ธมฺเมน [6] อฏฺฏํ วินิจฺฉิเนยฺยาถ เอตเทว อจฺฉริยํ
# 1. ขุ. ชา 27/2438/520 ฯ 2. สี. อฑฺฑํ ฯ 3. ม. ตเรตฺว ฯ
# 4. ม. เอส ฯ 5. ม. สพฺพญฺญุพุทธสฺส ฯ
# 6. ม. เอตฺถนฺตเร สเมนาติ ทิสสฺติ ฯ