เมนู

เล่มที่ 29 หน้า 1

อตฺถกามวคฺควณฺณนา
______________
โลสกชาตกํ
โย อตฺถกามสฺสาติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โลสกติสฺสตฺเถรํ นาม อารพฺภ กเถสิ ฯ
โก ปเนส โลสกติสฺสตฺเถโร นามาติ ฯ โกสลรฏฺเฐ เอโก
อตฺตโน กุลวินาสโก เกวฏฺฏปุตฺโต อลาภี ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโต ฯ
โส กิร นิพฺพตฺตฏฺฐานโต จวิตฺวา โกสลรฏฺเฐ เอกสฺมึ
กุลสหสฺสวาเส เกวฏฺฏคาเม เอกิสฺสาย เกวฏฺฏิตฺถิยา กุจฺฉิสฺมึ
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตสฺส ปฏิสนฺธิคหณทิวเส ตํ กุลสหสฺสํ
ชาลหตฺถํ นทิยญฺจ ตฬากาทีสุ จ มจฺเฉ ปริเยสนฺตํ เอกํ
ขุทฺทกมจฺฉมฺปิ นาลตฺถ ฯ ตโต ปฏฺฐาย จ เต เกวฏฺฏา
ปริหายนฺติเยว ฯ ตสฺมึ หิ กุจฺฉิคเตเยว เนสํ คาโม สตฺต
วาเร อคฺคินา ทฑฺโฒ สตฺต วาเร รญฺญา ทณฺฑิโต ฯ
เอวํ อนุกฺกเมน ทุคฺคตา ชาตา ฯ เต จินฺตยึสุ ปุพฺเพ
อมฺหากํ เอวรูปํ นตฺถิ อิทานิ ปน ปริหายาม อมฺหากํ
อนฺตเร เอกาย กาฬกณฺณิยา ภวิตฺตพฺพํ เทฺวภาคา โหมาติ ฯ
ปญฺจ ปญฺจ กุลสตานิ เอกโต อเหสุํ ฯ ตโต ยตฺถ ตสฺส
มาตาปิตโร โส โกฏฺฐาโส ปริหายติ อิตโร วฑฺฒติ ฯ
เต ตมฺปิ โกฏฺฐาสํ ทฺวิธา ตมฺปิ ทฺวิธาติ เอวํ ยาว ตเมว