เมนู

เล่มที่ 27 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
เถรีคาถาวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เอกนิปาตวณฺณนา
อญฺญตราเถรีคาถาวณฺณนา
เอกนิปาเต ฯ อิทานิ เถรีคาถานํ อตฺถสํวณฺณนาย โอกาโส
อนุปฺปตฺโต ตตฺถ ยสฺมา อิธ ภิกฺขุนีนํ อาทิโต ยถา (1) ปพฺพชฺชา
อุปสมฺปทา จ ปฏิลทฺธา ตํ (2) ปกาเสตฺวา อตฺถสํวณฺณนาย
กรียมานาย ตตฺถ ตตฺถ คาถานํ อตฺถุปฺปตฺตึ (3) วิภาเวตุํ สุกรา
โหติ สุปากฏา จ ตสฺมา ตํ ปกาเสตุํ อาทิโต ปฏฺฐาย
สงฺเขปโต อยมนุปุพฺพิกถา ฯ
อยํ หิ โลกนาโถ มนุสฺสตฺตํ ลิงฺคสมฺปตฺตีตฺยาทินา
วุตฺตานิ อฏฺฐงฺคานิ สโมธาเนตฺวา ทีปงฺกรสฺส ภควโต ปาทมูเล
กตมหาภินีหาโร สมตึสปารมิโย ปูเรนฺโต จตุวีสติยา พุทฺธานํ
สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ อนุกฺกเมน ปารมิโย ปูเรตฺวา
ญาตตฺถจริยาย โลกตฺถจริยาย พุทฺธตฺถจริยาย จ โกฏึ ปตฺวา
# 1 สี. อาทิโต ปฏฺฐาย ยถา ฯ 2. สี. ปฏิลทฺธาธิคมญฺจ ฯ
# 3. สี. อตฺถุปฺปตฺตี ฯ 4 สี. กตาภินีหาโร ฯ