เมนู

เล่มที่ 26 หน้า 1

จตุกฺกนิปาตวณฺณนา
นาคสมาลตฺเถรคาถาวณฺณนา
อลงฺกตาติ อาทิกา อายสฺมโต นาคสมาลตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา
อุปฺปตฺติ ฯ
อยมฺปิ ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา
วิญฺญุตํ ปตฺโต คิมฺหสมเย (1) สุริยาตปสนฺตตฺตาย ภูมิยา คจฺฉนฺตํ
สตฺถารํ ทิสฺวา ปสนฺนมานโส ฉตฺตํ อทาสิ ฯ
โส เตน ปุญฺญกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สํสรนฺโต อิมสฺมึ
พุทฺธุปฺปาเท สกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา นาคสมาโลติ ลทฺธนาโม
วยปฺปตฺโต ญาติสมาคเม ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา กิญฺจิ
กาลํ ภควโต อุปฏฺฐาโก อโหสิ ฯ โส เอกทิวสํ นครํ
ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ อลงฺกตปฏิยตฺตํ อญฺญตรํ นจฺจกึ มหาปเถ
ตูริเยสุ วชฺชนฺเตสุ นจฺจนฺตึ ทิสฺวา อยํ จิตฺตกิริยวาโยธาตุ
วิปฺผารวเสน (2) กรชกายสฺส ตถา ตถา ปริวตฺติ อโห อนิจฺจา
สงฺขาราติ ขยวยํ ปฏฺฐเปตฺวา วิปสฺสนํ อุสฺสุกฺกาเปตฺวา
อรหตฺตํ ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺตํ อปทาเน (3)
องฺคารชาตา ปฐวี กุกฺกุฬานุคตา มหี
ปทุมุตฺตโร ภควา อพฺโภกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ
#1 สี.ยุ ฆมฺมสมเย ฯ 2 ม. จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสน ฯ
#3. ขุ.อ. 33/47/72 ฯ