เมนู

*เล่มที่ 25 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีรํ วิจิตฺตนยเทสนํ ฯ (1)
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นียนฺติ (2) โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
ยา ตา สุภูติอาทีหิ กตกิจฺเจหิ ตาทิหิ
เถเรหิ ภาสิตา คาถา เถรีหิ จ นิรามิสา ฯ
อุทานาทินา วิธินา (3) คมฺภีรา นิปุณา สุตา
สุญฺญตาปฏิสํยุตฺตา อริยธมฺมปฺปกาสิกา
เถรคาถาติ นาเมน เถรีคาถาติ ตาทิโน
ยา ขุทฺทกนิกายมฺหิ สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ
# 1. ม. วนฺเท นิปุณคมฺภีร - วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
# 2. ม. นิยฺยนฺติ ฯ 3. ม. อุทานนาทวิธินา ฯ