เมนู

เล่มที่ 24 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม
ขุทฺทกนิกาเย เปตวตฺถุอฏฺฐกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีร- วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นิยฺยนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
เปเตหิ จ กตํ กมฺมํ ยํ ยํ ปุริมชาติสุ
เปตภาวาวหํ ตํ ตํ เตสํ หิ ผลเภทโต ฯ
ปกาสยนฺตี พุทฺธานํ เทสนา ยา วิเสสโต
สํเวคชนนี กมฺม- ผลปจฺจกฺขการินี ฯ
เปตวตฺถูติ นาเมน สุปริญฺญาตวตฺถุกา
ยํ ขุทฺทกนิกายสฺมึ สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ
ตสฺส สมฺมาวลมฺพิตฺวา โปราณฏฺฐกถานยํ
ตตฺถ ตตฺถ นิทานานิ วิภาเวนฺโต วิเสสโต ฯ