เมนู

เล่มที่ 23 หน้า 1

ขุทฺทกนิกาย
วิมานวตฺถุอฏฺฐกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีร- วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นิยฺยนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
เทวตาหิ กตํ ปุญฺญํ ยํ ยํ ปุริมชาติสุ
ตสฺส ตสฺส วิมานาทิ- ผลสมฺปตฺติเภทโต ฯ
ปุจฺฉาวเสน ยา ตาสํ วิสฺสชฺชนวเสน จ
ปวตฺตา เทสนา กมฺม- ผลปจฺจกฺขการินี ฯ
วิมานวตฺถุ อิจฺเจว นาเมน วสิโน ปุเร
ยํ ขุทฺทกนิกายสฺมึ สงฺฆายึสุ มเหสโย ฯ