เมนู

*เล่มที่ 22 หน้า 1

ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา

รตนสุตฺตวณฺณนา
ยานีธ ภูตานีติ รตนสุตฺตํ ฯ กา อุปฺปตฺติ ฯ อตีเต
กิร เวสาลิยํ ทุพฺภิกฺขาทโย อุปทฺทวา อุปฺปชฺชึสุฯ เตสํ
วูปสมนตฺถาย ลิจฺฉวิโน (1) ราชคหํ คนฺตฺวา ยาจิตฺวา ภควนฺตํ
เวสาลึ อานยึสุ ฯ เอวํ อานีโต ภควา เตสํ อุปทฺทวานํ
วูปสมนตฺถาย อิมํ (2) สุตฺตมภาสิ ฯ อยํ ตตฺถ (3) สงฺเขโปฯ
โปราณา ปนสฺส เวสาลิวตฺถุโต ปภุติ อุปฺปตฺตึ
วณฺณยนฺติ ฯ สา เอวํ เวทิตพฺพา ฯ
พาราณสิยํ กิร รญฺโญ (4) อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ
สณฺฐาสิฯ สา ตํ ญตฺวา รญฺโญ นิเวเทสิฯ ราชา
คพฺภปริหารํ อทาสิ ฯ สา สมฺมา ปริหริยมานคพฺภา
คพฺภปริปากกาเล วิชายนฆรํ ปาวิสิ ฯ ปุญฺญวนฺตีนํ (5) ปจฺจูสสมเย
คพฺภวุฏฺฐานํ โหติฯ สา จ ตาสํ อญฺญตราฯ เตน ปจฺจูสสมเย
อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวกปุปฺผสทิสํ มํสเปสึ วิชายิ ฯ ตโต อญฺญา
เทวิโย สุวณฺณพิมฺพสทิเส ปุตฺเต วิชายนฺติฯ อคฺคมเหสี มํสเปสินฺติ
# 1. ม. ลิจฺฉวโย ยุ. ลิจฺฉวิโย ฯ 2. ม. ยุ. อิทํ ฯ
# 3. ม. อยเมตฺถ ฯ 4. ม. พาราณสิรญฺโญ กิร ฯ 5. ม.ปุญฺญวตีนํ ฯ