เมนู

*เล่มที่ 22 หน้า 1

ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา

รตนสุตฺตวณฺณนา
ยานีธ ภูตานีติ รตนสุตฺตํ ฯ กา อุปฺปตฺติ ฯ อตีเต
กิร เวสาลิยํ ทุพฺภิกฺขาทโย อุปทฺทวา อุปฺปชฺชึสุฯ เตสํ
วูปสมนตฺถาย ลิจฺฉวิโน (๑) ราชคหํ คนฺตฺวา ยาจิตฺวา ภควนฺตํ
เวสาลึ อานยึสุ ฯ เอวํ อานีโต ภควา เตสํ อุปทฺทวานํ
วูปสมนตฺถาย อิมํ (๒) สุตฺตมภาสิ ฯ อยํ ตตฺถ (๓) สงฺเขโปฯ
โปราณา ปนสฺส เวสาลิวตฺถุโต ปภุติ อุปฺปตฺตึ
วณฺณยนฺติ ฯ สา เอวํ เวทิตพฺพา ฯ
พาราณสิยํ กิร รญฺโญ (๔) อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ
สณฺฐาสิฯ สา ตํ ญตฺวา รญฺโญ นิเวเทสิฯ ราชา
คพฺภปริหารํ อทาสิ ฯ สา สมฺมา ปริหริยมานคพฺภา
คพฺภปริปากกาเล วิชายนฆรํ ปาวิสิ ฯ ปุญฺญวนฺตีนํ (๕) ปจฺจูสสมเย
คพฺภวุฏฺฐานํ โหติฯ สา จ ตาสํ อญฺญตราฯ เตน ปจฺจูสสมเย
อลตฺตกปฏลพนฺธุชีวกปุปฺผสทิสํ มํสเปสึ วิชายิ ฯ ตโต อญฺญา
เทวิโย สุวณฺณพิมฺพสทิเส ปุตฺเต วิชายนฺติฯ อคฺคมเหสี มํสเปสินฺติ
# ๑. ม. ลิจฺฉวโย ยุ. ลิจฺฉวิโย ฯ ๒. ม. ยุ. อิทํ ฯ
# ๓. ม. อยเมตฺถ ฯ ๔. ม. พาราณสิรญฺโญ กิร ฯ ๕. ม.ปุญฺญวตีนํ ฯ