เมนู

*เล่มที่ 19 คนฺถารมฺภกถา หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อุทานวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีร วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นิยฺยนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
เตน เตน นิทาเนน เทสิตานิ หิเตสินา
ยานิ สุทฺธาปทาเนว (1) อุทานานิ มเหสินา ฯ
ตานิ สพฺพานิ เอกชฺฌํ อาโรเปนฺเตหิ สงฺคหํ
อุทานํ นาม สงฺคีตํ ธมฺมสงฺคาหเกหิ ยํ ฯ
ชินสฺส ธมฺมสํเวค- ปาโมชฺชปริทีปนํ
โสมนสฺสสมุฏฺฐาน- คาถาหิ ปฏิมณฺฑิตํ ฯ
# 1. สี. ม. ยานิ สุทฺธาปทาเนน ฯ