เมนู

เล่มที่ 18 หน้า 1

ปาปวคฺควณฺณนา

จูเฬกสาฏกวตฺถุ
อภิตฺถเรถ กลฺยาเณติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
วิปสฺสิทสพลสฺส กาลสฺมึ หิ มหาเอกสาฏกพฺราหฺมโณ
นาม อโหสิ ฯ อยมฺปน เอตรหิ สาวตฺถิยํ จูเฬกสาฏโก
นาม ฯ ตสฺส หิ เอโก นิวาสนสาฏโก อโหสิ พฺราหฺมณิยาปิ
เอโก อุภินฺนํปิ เอกเมว ปารุปนํ ฯ พหิคมนกาเล พฺราหฺมโณ
วา พฺราหฺมณี วา ตํ ปารุปติ ฯ อเถกทิวสํ วิหาเร
ธมฺมสฺสวเน โฆสิเต พฺราหฺมโณ อาห โภติ ธมฺมสฺสวนํ
โฆสิตํ กึ ทิวา ธมฺมสฺสวนํ (1) คมิสฺสสิ อุทาหุ รตฺตึ
ปารุปนสฺส หิ อภาเวน น สกฺกา อมฺเหหิ เอกโต
คนฺตุนฺติ ฯ พฺราหฺมณี สามิ อหํ ทิวา คมิสฺสามีติ สาฏกํ ปารุปิตฺวา อคมาสิ ฯ พฺราหฺมโณ ทิวสภาคํ เคเห
วีตินาเมตฺวา รตฺตึ คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต นิสินฺโน ธมฺมํ
อสฺโสสิ ฯ อถสฺส สรีรํ ผรมานา ปญฺจวณฺณา ปีติ
อุปฺปชฺชิ ฯ โส สตฺถารํ ปูชิตุกาโม (2) หุตฺวา สเจ อิมํ
สาฏกํ ทสฺสามิ เนว พฺราหฺมณิยา น มยฺหํ ปารุปนํ
#1. สี. ธมฺมสฺสวนาย ฯ 2. ปูเชตุกาโมติปิ ฯ