เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ขุทฺทกปาฐปาฬิ

1. สรณตฺตยํ

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ;

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ;

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิฯ

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ;

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ;

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิฯ

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ;

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ;

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิฯ

สรณตฺตยํ [สรณคมนํ นิฏฺฐิตํ (สฺยา.)] นิฏฺฐิตํฯ

2. ทสสิกฺขาปทํ

[1] ปาณาติปาตา เวรมณี-สิกฺขาปทํ [เวรมณีสิกฺขาปทํ (สี. สฺยา.)] สมาทิยามิฯ

[2] อทินฺนาทานา เวรมณี-สิกฺขาปทํ สมาทิยามิฯ