เมนู

*เล่มที่ 13 หน้า 1

มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
เอกกนิปาตวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปชฺโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกคุรุํ (1) วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํ ฯ
พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (2) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนํปิ สมูหํ สิรสา วนฺเท อริยสํฆํ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํ
ยํ สุวิหตนฺตราโย หุตฺวา ตสฺสานุภาเวน ฯ
เอกกทุกาทิปฏิมณฺฑิตสฺส องฺคุตฺตราคมวรสฺส
ธมฺมกถิกปุงฺควานํ วิจิตฺตปฏิภาณชนนสฺส ฯ
อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ (3)
ปญฺจหิ ยา สงฺคีตา จ (4) อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ ฯ
สีหฬทีปมฺหิ อาภตา (5) วสินา มหามหินฺเทน
# 1. ม. สนรามรโลกครุํ ฯ 2. ม. คตมลํ ฯ 3. ม. วสิสเตหิ ฯ
# 4. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ 5. ม. ปน อาภตาถ ฯ