เมนู

*เล่มที่ 12 หน้า 1

สารตฺถปฺปกาสินี นาม สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
สฬายตนวคฺควณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
สฬายตนสํยุตฺตวณฺณนา

ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
สฬายตนวคฺคสฺส ปฐเม จกฺขุนฺติ เทฺว จกฺขูนิ ญาณ-
จกฺขุเจว มํสจกฺขุ จ ฯ ตตฺถ ญาณจกฺขุ ปญฺจวิธํ พุทฺธจกฺขุํ
ธมฺมจกฺขุํ สมนฺตจกฺขุํ ทิพฺพจกฺขุ ปญฺญาจกฺขูติ ฯ เตสุ พุทฺธ-
จกฺขุ นาม อาสยานุสยญาณญฺเจว อินฺทฺริยปโรปริยตฺตญาณญฺจ
ยํ พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโตติ (1) อาคตํ ฯ ธมฺมจกฺขุํ นาม
เหฏฺฐิมา ตโย มคฺคา ตีณิ จ ผลานิ ยํ วิรชํ วีตมลํ
ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทีติ (2) อาคตํ ฯ สมนฺตจกฺขุํ นาม สพฺพญฺญุต-
ญาณํ ยํ ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุนฺติ(3) อาคตํ ฯ ทิพฺพจกฺขุํ
นาม อาโลกํ วฑฺฒเณน อุปฺปนฺนํ ญาณํ ยํ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธนาติ (4) อาคตํ ฯ ปญฺญาจกฺขุํ นาม จตุสจฺจ-
ปริจฺเฉทกญาณํ ยํ จกฺขุํ อุทปาทีติ (5) อาคตํ ฯ
# 1. วิ. มหา. 4/9/11 ฯ ม. มู. 12/323/325 ฯ
#ม. ม. 13/511/463 ฯ 2. วิ. มหา. 4/16/22 ฯ
#ม. ม. 13/599/545 ฯ 3. วิ. มหา. 4/8/10 ฯ
# ม. มู. 12/322/325 ฯ ม. ม. 13/510/463 ฯ
#4. วิ. มหาวิ. 1/3/7 ฯ 5. วิ. มหา. 4/15/19 ฯ