เมนู

*เล่มที่ 11 หน้า 1

สารตฺถปฺปกาสินี นาม สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
นิทานวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นิทานสํยุตฺตวณฺณนา

ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ นิทานวคฺเค ปฐมํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสีติ ตตฺร (1) ตตฺราติ เทสกาลปริทีปนํ(2) ฯ ตญฺหิ ยํ
สมยํ วิหรติ ตตฺร สมเย ยสฺมิญฺจ เชตวเน วิหรติ ตตฺถ (3) .
เชตวเนติ ทีเปติ ฯ ภาสิตพฺพยุตฺเต วา เทสกาเล ทีเปติ ฯ
น หิ ภควา อยุตฺเต เทเส กาเล จ (4) ธมฺมํ ภาสติ ฯ
อกาโล โข ตาว พาหิยาติอาทิ เจตฺถ สาธกํ ฯ โขติ
ปทปูรณมตฺเต อวธารเณ อาทิกาลตฺเถ วา นิปาโต ฯ ภควาติ
โลกครุทีปนํ ฯ ภิกฺขูติ กถาย(5) สวนยุตฺตปุคฺคลวจนํ ฯ อปิเจตฺถ
ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขูติ อาทินา
นเยน วจนตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อามนฺเตสีติ อาลปิ อภาสิ
# 1. สี. ยุ. ตตฺถ ฯ ม. เอตฺถน ฯ 2. กาลเทสปริทีปนนฺติ ปทํ ภเวยฺย ยํ สมยํ
# วิหรติ ตตฺร สมเย ยสฺมิญฺจ เชตวเน วิหรติ ตตฺร เชตวเนติ วจนานุกฺกมโต เจว
# กาลเทส...ปกิมณฺฑิตนฺติ ปรํ วกฺขมานปทโต จ ฯ 3. ม. ยุ. ตตฺร ฯ
# 4. ยุ. วา ฯ 5. ม. กถาสวน... ฯ