เมนู

*เล่มที่ 9 หน้า 1
ปปญฺจสูทนี นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
มชฺฌิมปณฺณาสกวณฺณนา
_______________
คหปติวคฺควณฺณนา
กนฺทรกสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ กนฺทรกสุตฺตํ ฯ ตตฺถ จมฺปายนฺติ
เอวํนามเก นคเร ฯ ตสฺส หิ นครสฺส อารามโปกฺขรณีอาทีสุ
เตสุ เตสุ ฐาเนสุ จมฺปกรุกฺขาว อุสฺสนฺนา อเหสุํ ตสฺมา
จมฺปาติ สงฺขํ อคมาสิ ฯ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเรติ ตสฺส
จมฺปกนครสฺส (1) อวิทูเร คคฺคราย นาม ราชมเหสิยา ขนิตตฺตา
คคฺคราติ ลทฺธโวหารา โปกฺขรณี อตฺถิ ฯ ตสฺสา ตีเร สมนฺตโต
นีลาทิปญฺจวณฺณกุสุมปฏิมณฺฑิตํ มหนฺตํ จมฺปกวนํ ฯ ตสฺมึ
ภควา กุสุมคนฺธสุคนฺเธ จมฺปกวเน วิหรติ ฯ ตํ สนฺธาย
คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเรติ วุตฺตํ ฯ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธินฺติ อทสฺสิตปริจฺเฉเทน มหนฺเตน ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ
เปสฺโสติ ตสฺส นามํ ฯ หตฺถาโรหปุตฺโตติ หตฺถาจริยปุตฺโต ฯ (2)
กนฺทรโก จ ปริพฺพาชโกติ กนฺทรโกติ เอวํนาโม ฉนฺน-
ปริพฺพาชโก ฯ อภิวาเทตฺวาติ ฉพฺพณฺณานํ ฆนพุทฺธรสฺมีนํ อนฺตรํ
ปวิสิตฺวา ปสนฺนลาขารเส นิมฺมุชฺชมาโน วิย สิงฺคิสุวณฺณวณฺณํ
# 1. ม. จมฺปานครสฺส ฯ 2. ม. หตฺถาจริยสฺส ปุตฺโต ฯ